• image

PRIVACY

 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doen mij best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

·      zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·      ervoor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

·      Om eventuele andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·      Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·      Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 

       naam, adres en woonplaats 

       geboortedatum

       datum van de behandeling

       korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve kindertherapie met daarbij eventueel de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld. 

 

       de kosten van het consult.